Escoltar

Missió, visió i valors

Missió

Aportar a la comunitat universitària suport i serveis eficaços i eficients per garantir, amb la resta de col•lectius que integren la comunitat universitària, el desenvolupament de la missió de la institució.

Visió

La Gerència s’ha d’encaminar envers l’eficàcia i l’eficiència de la gestió per assegurar l’orientació a l’usuari i la millora contínua, i per potenciar els recursos humans i materials de la institució.

Volem ser una gerència emmarcada en la transparència i el rendiment de comptes, integrada per persones implicades i qualificades, amb un clar enfocament a l’usuari, i que s’encamina envers la innovació en la gestió i la transformació digitals.

Valors

Els valors que inspiren la visió de la Gerència són:

  • Enfocament a l'usuari i a la millora continua
  • Transparència i accessibilitat
  • Col·laboració i transversalitat
  • Formació i adaptació al canvi
  • Proactivitat i compromís amb la institució
  • Integritat i responsabilitat